Sân vận động quản lý "Arena de la Amazonia" được khánh thành

thế giới