Colombia trình bày ứng cử viên của mình cho lựa chọn mặc khải chống lại Hy Lạp vào ngày thứ ba

thế giới