Bạn có biết số lượng mục tiêu lớn nhất đạt được trong thời gian ngắn nhất không?