Đội Tây Ban Nha, từng người một (thủ môn)

thế giới